MASTER – ENG@finansije

Студијски програм : Финансијско инжењерство
Назив предмета: Енглески језик у финансијама
Наставник/наставници:  Јелена С. Анђелковић, Марија Т. Мершник
Статус предмета:  изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Најмање Б2 ниво енглеског језика (по ЗЕРОЈ-у)
Циљ предметаОспособљавање студената за активно коришћење усменог и писаног стручног енглеског језика и специфичне терминологије из области финансија, финансијског менаџмента, рачуноводства, финансијског инжењерства и сродним областима, и то у реалним пословним ситуацијама и будућој професионалној каријери.
Исход предмета Студенти ће усвојити финансијску терминологију на енглеском језику, развити и утврдити продуктивне језичке вештине, а посебно усмену и писану комуникацију на стручне теме из области финансија и сродних дисциплина. Студенти ће успешно тумачити, поредити и сажимати аутентичне стручне текстове, финансијске извештаје и дијаграме на енглеском језику, аргументовано и критички дискутовати на стручне теме,  активно слушати и умети да бележе и репродукују садржај одслушаних аутентичних стручних аудио и видео материјала, као и да пишу краће финансијске извештаје на енглеском језику. Стечена знања и вештине студенти ће практично примењивати у реалним пословним ситуацијама при будућем раду у области финансија приликом усмене и писане комуникације на енглеском језику.
Садржај предметаТоком предавања и вежби на овом предмету биће обрађене следеће теме:

 • Introduction to English for Finance;
 • International finance and financial industry;
 • Banking;  
 • Financial idioms, slang and confusable words;
 • Accounting;
 • Financial statements;
 • Auditing;
 • Stock markets;
 • Mergers, acquisitions and buyouts;
 • Financial Correspondence.
Основна литература:

 1. MacKenzie, I. (2008). English for the Financial Sector. Cambridge: Cambridge University Press
 2. MacKenzie, I. (2006). Professional English in Use: Finance Cambridge: Cambridge University Press
 3. Frendo, E., Mahoney, S. (2011). English for Accounting. Oxford: Oxford University Press
 4. Презентације и материјали са предавања и вежби

Препоручена литература:

Marks, J. (2007). Check Your English Vocabulary for Banking and Finance. A&C Black Publishers

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставеКомуникативни приступ и интерактивна настава: кроз дискусије, усмене презентације, употребу аудио и видео материјала, аутентичних стручних и научних текстова различитог типа и тематике, индивидуални, тимски и рад у паровима, менторски рад на изради писаних састава и других задатака.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и ……….  
семинар-и