Engleski jezik u informatici

Engleski u informatici_Plan rada po sedmicama_2022-23

Циљ предмета
Упознавање са основама стручног енглеског језика и терминологије у области ИСИТ-а, унапређење вештина усмене комуникације на стручне теме, вештина читања и разумевања прочитаних стручних текстова, савладавање основа пословне кореспонденције на енглеском језику, утврђивање знања граматике. 

Исход предметаСтуденти ће савладати основе за ову стручну област и утврдити знање граматике. Активно ће користити основну стручну терминологију,  научиће да воде усмену и писану комуникацију на стручне теме, са разумевањем ће читати једноставније стручне текстове и научиће да пишу и одговарају на пословна писма и имејлове.
Садржај предмета Током предавања и вежби на овом предмету биће обрађене следеће теме:

 • Globalization;
 • History and the Present of Business;
 • Starting up and Growing a Business;
 • Careers (job search, CV, job interview, recruitment and selection)
 • Introduction into business correspondence (letters, emails, agendas and minutes)
 • Business meetings and negotiations;
 • Numbers, figures and trends;
 • A brief history of  PCs;
 • The Internet;
 • The use of ICT in business.  

На часовима вежби утврђиваће се следеће граматичке целине:

 • Present tenses
 • Past tenses
 • Ways of expressing the future
 • Articles and prepositions
 • Modal verbs
 • Comparison of adjectives
 • Passive voice
 • Conditionals
 • Reported speech
 • Infinitive and gerund
Основна литература

 1. Јакић, Г., Анђелковић, Ј., Новаковић, М.: Organize Your English, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2016. (III издање)
 2. Презентације и додатни материјали са предавања и вежби

Додатна литература

 1.  P. Fitzgerald, M. McCullagh, C. Tabor, English for ICT Studies in Higher Education, Garnet Publishing Ltd, Reading, 2011
 2. S. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English in Use: ICT, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 3. J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставеКомуникативни приступ и интерактивна настава: кроз дискусије, усмене презентације, употребу аудио и видео материјала, индивидуални, тимски и рад у паровима, решавање мини студија случаја, писање краћих текстова.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 45
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 45 ……….  
семинар-и

КОЛОКВИЈУМ

Одржава се у првој колоквијумској недељи зимског семестра онлајн у просторијама факултета. Тестира градиво обрађено на часовима предавања и вежби до прве колоквијумске недеље: граматику, вокабулар, вештине разумевања прочитаног текста, вештине писања краћих текстова (имејлова, пословних писама итд.). На типове задатака који ће бити заступљени на колоквијуму студентима ће бити скренута пажња на предавањима и вежбама, а пример колоквијума студенти ће имати прилику да ураде на вежбама у радној седмици која претходи колоквијумској. Колоквијум носи 45 поена.

ИСПИТ

Одржава се почев од јануарског испитног рока 2023. године онлајн у просторијама факултета. Тестира градиво обрађено на часовима предавања и вежби после прве колоквијумске недеље: граматику, вокабулар, вештине разумевања прочитаног текста, вештине писања краћих текстова (пријава за посао, радних биографија итд.). На типове задатака који ће бити заступљени на испитном тесту студентима ће бити скренута пажња на предавањима и вежбама, а пример испита студенти ће имати на последњем часу вежбања у зимском семестру. Испит носи 45 поена.

НАПОМЕНА: Информације о платформи преко које ће се радити колоквијум и испит, као и налозима за приступ, биће доступне до термина колоквијума.

АКТИВНОСТИ

На предавањима и вежбама студенти ће често добијати задатке путем којих се или тестира до тада пређено градиво или градиво које је студент требало да припреми за дати час. Задаци су најчешће у форми теста (у папиру или онлајн), писаног задатка који се на часу ради самостално, у пару или у групи, или домаћег задатка који је потребно донети на час или поставити на МС Теамс. Број активности није унапред одређен. Максималан број поена које студент може добити кроз активности је 10. Број поена које студент добија на активност пропорционалан је броју активности у којима је учествовао и које је урадио на задовољавајући начин.

Сертификати – замена за колоквијум

-CPE / CAE – 45 poena

-FCE (A) – 40 poena
Скениране сертификате потребно је доставити путем имејла до краја зимског семестра.
Признавање испита са других факултета
Студенти који преносе оцену са другог факултета треба да доставе потврду о положеном испиту као и силабус предмета. Одлука о признавању оцене доносиће се након поређења плана и програма предмета.