Engleski jezik u menadžmentu 2

Студијски програм : Менаџмент и организација
Назив предмета: Енглески језик у менаџменту 2
Наставник/наставници: Анђелковић С. Јелена, Марија Т. Мершник
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:  Најмање Б1 ниво енглеског језика (по ЗЕРОЈ-у)
Циљ предмета

Циљ предметa је унапређење знања енглеског језика специфичног за научну и стручну област менаџмента и организације и језичких вештина усмене и писане комуникације и интеракције, са посебим акцентом на вештинама вођења пословних разговора, усменог презентовања и вештина писања краћих текстова на различите пословне теме специфичне за контекст менаџмента. 

Исход предмета

Кроз овај предмет студенти ће надоградити знања и вештине употребе пословног енглеског језика и стручне терминологије у области менаџмента и организације, унапредиће технике писања краћих извештаја и других врста текстова на различите пословне теме, као и вештине критичког читања, анализе и писаног и усменог сажимања прочитаних стручних текстова.  Стечене компетенције студенти ће практично примењивати у будућој каријери и професији.

Садржај предмета

На предавањима и вежбама биће обрађене следеће теме:

 • Business Communication and English for Specific Purposes
 • English for HR  
 • English for Project Management
 • English for Financial Management
 • English for Marketing, Branding and Advertising
 • English for Corporate Communications and PR
 • English for Production and Operations Management
 • English for Quality Management
Литература

 1. Mckeown, A.,  Wright,  R. Professional English in Use: Management, Cambridge University Press, Cambridge, 2011
 2. Farrall, C., Lindsley, M. Professional English in Use: Marketing, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
 3. MacKenzie, I. (2008). English for the Financial Sector. Cambridge: Cambridge University Press
 4. Ibbotson, M. English for Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
 5. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
 6. Презентације и додатни материјали са предавања и вежби
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Комуникативни приступ и интерактивна настава: групне дискусије, рад у паровима и мањим групама, писање краћих извештаја, описа, саопштења за штампу и имејлова различите пословне тематике, решавање студија случаја, презентације, коришћење аудио и видео материјала.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и   ……….  
семинар-и