Opis predmeta E2

 

SEMESTAR: III i IV

BROJ ČASOVA: 1+1

ESPB: 3

STATUS PREDMETA: alternativni

CILJ PREDMETA

Predmet Engleski jezik struke 2 tematski i sadržajno nadovezuje se na predmet Engleski jezik 1, ali predstavlja dalju specijalizaciju studenata za korišćenje engleskog jezika struke u oblasti organizacionih nauka. Cilj predmeta jeste dalji razvoj jezičke kompetencije studenata, odnosno nadogradnja specifičnog vokabulara, stručne terminologije i ostale relevantne jezičke građe vezane za svaki od smerova koji se izučavaju na fakultetu.

Na predavanjima i vežbama se radi na razvoju jezičke kompetencije studenata obradom tekstova različite tematike, izradom različitih tipova vežbanja, diskusijom na odabrane uskostručne teme i sl. Poseban akcenat je stavljen na komunikativni pristup i razvoj produktivnih jezičkih veština kroz praktične vežbe, diskusije, role-play i raznovrsne pisane zadatke.

LITERATURA

Osnovna literatura:

G. Jakić, Reading Texts, FON, Beograd, 2013.

- dodatni materijali koji se obrađuju na časovima

Preporučena literatura:

J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

M. Landa, Privredno – poslovni rečnik. Grafička knjiga, Beograd, 2004.

P. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford, 2009

S. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English in Use: ICT, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

OCENJIVANJE

Ocena = kolokvijum + ispit + aktivnost na predavanjima i vežbama. 

Kolokvijum i ispit polažu se pismeno.

Kolokvijum

40 poena

Aktivnost

10 poena

Ispit

50 poena

UKUPNO

Do 100 poena

 

KOLOKVIJUM

Testira gradivo obrađeno na časovima vežbi tokom zimskog semestra (Section 1 knjige Reading texts i dodatni materijali obrađivani na časovima).

Kolokvijum je moguće polagati u januaru (u drugoj kolokvijumskoj nedelji zimskog semestra). Ukoliko ne polažete ili ne položite kolokvijum u januaru, možete ponovo polagati u aprilu (u drugoj kolokvijumskoj nedelji letnjeg semestra). Ovako položen kolokvijum važi u junskom i julskom ispitnom roku.

Morate položiti kolokvijum (minimum 21 poen) kako biste mogli da pristupite polaganju ispita.

VAŽNO: Položen kolokvijum važi dva ispitna roka i ne može se poništavati (ispitni rok u kom je položen i naredni ispitni rok).

 

Priznavanje kolokvijuma / ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Engleskog jezika na drugom fakultetu treba da donesu potvrdu o položenom ispitu u terminu konsultacija.

Studenti koji imaju sertifikat CPE (Certificate of Profiency in English) oslobađaju se polaganja kolokvijuma. Kopiju sertifikata i original na uvid potrebno je doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra

ISPIT 

Testira gradivo obrađeno na nastavi u letnjem semestru (Section 2 knjige Reading texts i materijale sa časova).

Ispit se može prvi put polagati na kraju letnjeg semestra, u junskom ispitnom roku.

 

Ocenjivanje:

Broj poena

Ocena

91 – 100

10

81 – 90

9

71 – 80

8

61 – 70

7

51 – 60

6

<50

5

 

Ocena se izvodi na osnovu zbira broja poena osvojenih na kolokvijumu, ispitu i aktivnostima na predavanjima i vežbama. Kolokvijum i ispit polažu se pismeno.

Poeni za aktivnost se dobijaju učešćem u odabranim nastavnim aktivnostima na predavanjima i vežbama (za redovne studente), odnosno online (za DLS studente).

 

 

Kolokvijum

40 poena

Aktivnost

10 + 10 poena

Ispit

40 poena

UKUPNO

Do 100 poena

Skala za ocenjivanje:

Broj poena

Ocena

91 – 100

10

81 – 90

9

71 – 80

8

61 – 70

7

51 – 60

6

<50

5