Engleski jezik u menadžmentu 1

Студијски програм : Менаџмент и организација
Назив предмета: Енглески језик у менаџменту 1
Наставник/наставници: Анђелковић С. Јелена, Мершник Т. Марија
Статус предмета: алтернативни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета Упознавање студената са стручним енглеским језиком и терминологијом у области менаџмента и организације, техникама писања формалних пословних писама, унапређење усмене комуникације, вештине читања и разумевања стручних текстова и утврђивање граматике.
Исход предмета Студент ће активно користити усвојен стручни енглески језик и терминологију за област менаџмента и организације и примењивати их током усмене и писане комуникације. Са разумевањем ће читати, препричавати и сажимати једноставније стручне текстове, писаће и одговаће на пословна писма и имејлове различите пословне тематике користећи стечена знања вештине.
Садржај предметаТеоријска наставаП01: Unit 1 – International Business, Section 1 – Globalisation; П02: Unit 1 – International Business, Section 2 – Cultural Traits; П03: Unit 2 – Organization, Section 1 – Functional Areas of Business;  П04: Unit 2 – Organization, Section 2 – Work Environment; П05: Unit 3 – Careers, Section 1 – Job Search; П06: Unit 3 – Careers, Section 2 – Work; П07: Unit 4 – Products, Section 1 – Operations; П08: Unit 4 – Products, Section 2 – Quality; П09: Unit 5: Money, Section 1- Finances; П10: Unit 5: Money, Section 2 – Sales; П11:  Unit 6 – Communication, Section 1 – Marketing; reading and vocabulary; П12: Unit 6 – Communication, Section 2 – Crisis Communication; П13: Unit 7 – Digital. Практична настава

B01: Unit 1 – International Business, Section 1 – Globalisation; B02: Unit 1 – International Business, Section 2 – Cultural Traits; B03: Unit 2 – Organization, Section 1 – Functional Areas of Business;  B04: Unit 2 – Organization, Section 2 – Work Environment; B05: Unit 3 – Careers, Section 1 – Job Search; B06: Unit 3 – Careers, Section 2 – Work; B07: Unit 4 – Products, Section 1 – Operations; B08: Unit 4 – Products, Section 2 – Quality; B09: Unit 5: Money, Section 1- Finances; B10: Unit 5: Money, Section 2 – Sales; B11:  Unit 6 – Communication, Section 1 – Marketing; reading and vocabulary; B12: Unit 6 – Communication, Section 2 – Crisis Communication; B13: Unit 7 – Digital.

Литература

  1. Мершник, М Анђелковић, Ј.,: Organize Your English for Management,  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2022. (у припреми)
  2. Презентације и додатни материјали са предавања и вежби
  3. Mascull, B.: Business Vocabulary in Use – Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
  4. Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  5. Parkinson, D., Noble, J. (eds.): Oxford Business English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2012.
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Комуникативни приступ и интерактивна настава: групне дискусије, рад у паровима и мањим групама, решавање мини студија случаја, презентације, коришћење аудио и видео материјала, писање краћих текстова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања и вежби  10 писмени испит 45
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 45    
семинар-и