Engleski jezik za akademske namene

Студијски програм : Менаџмент и организација
Назив предмета: Енглески језик за академске намене
Наставник/наставници: Јелена С. Анђелковић, Марија Т. Мершник
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ:5
Услов: Најмање Б2 ниво енглеског језика (по ЗЕРОЈ-у)
Циљ предмета

Упознавање студената са специфичностима енглеског језика за академске намене у контексту научне и стручне области менаџмента и пројектног менаџмента. Оспособљавање студената да разумеју и активно и ефикасно користе академски енглески језик  за читање и писање академских, научних и стручних текстова чија структура и конвенције одговарају наведеној стручној области, за држање и разумевање презентација и предавања, учествовање и вођење дискусија на спефицичне академске теме, праћење стручних предмета и студирање на енглеском језику.

Исход предмета

Студенти ће критички читати, анализирати, поредити и сажимати аутентичне академске текстове на енглеском језику из области менаџмента и пројектног менаџмента, успешно и асертивно презентовати и аргументовано дискутовати на различите стручне и академске теме, са разумевањем репродуковати садржај академских предавања и презентација, и успешно скицирати и писати краће академске саставе на енглеском језику.

Садржај предмета

На предавањима и вежбама биће обрађене следеће теме:

  • Introduction to academic English: academic skills, genres, culture and vocabulary;
  • Academic reading techniques: skimming and scanning, intensive and extensive reading; topic sentence and paragraph structure; understanding implicit meaning from texts;
  • Academic writing: brainstorming ideas and collecting information for essays; academic essay types and structure; structuring an academic paragraph; using in-text references, paraphrasing and avoiding plagiarism; impersonal style and hedging; maintaining a formal style;
  • Academic listening and note-taking skills;
  • Academic speaking: presentations; discussions; summarizing an academic lecture; language for comparing and contrasting; language for expressing agreement and disagreement; summarizing.
Литература

  1. Thaine, C. et al, Cambridge Academic English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012
  2. Swales, John M. &  Feak, Christine B. Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition. Essential Tasks and Skills. Michigan ELT, 2012
  3. Porter, D. Check Your Vocabulary for Academic English. 3rd Edition. A & C Black London, 2007
  4. Презентације са предавања и вежби
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Комуникативни приступ и интерактивна настава: кроз дискусије, усмене презентације, употребу аудио и видео материјала, аутентичних стручних и научних текстова различитог типа и тематике, индивидуални, тимски и рад у паровима, менторски рад на изради писаних и других задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и   ……….  
семинар-и