Engleski jezik struke 2

Opis predmeta E2

SEMESTAR: III i IV

BROJ ČASOVA: 1+1

ESPB: 3

STATUS PREDMETA: alternativni

CILJ PREDMETA

Predmet Engleski jezik struke 2 tematski i sadržajno nadovezuje se na predmet Engleski jezik 1, ali predstavlja dalju specijalizaciju studenata za korišćenje engleskog jezika struke u oblasti organizacionih nauka. Cilj predmeta jeste dalji razvoj jezičke kompetencije studenata, odnosno nadogradnja specifičnog vokabulara, stručne terminologije i ostale relevantne jezičke građe vezane za svaki od smerova koji se izučavaju na fakultetu.

Na predavanjima i vežbama se radi na razvoju jezičke kompetencije studenata obradom tekstova različite tematike, izradom različitih tipova vežbanja, diskusijom na odabrane uskostručne teme i sl. Poseban akcenat je stavljen na komunikativni pristup i razvoj produktivnih jezičkih veština kroz praktične vežbe, diskusije, role-play i raznovrsne pisane zadatke.

LITERATURA

Osnovna literatura:

- skripta

Preporučena literatura:

P. Fitzgerald, M. McCullagh, C. Tabor, English for ICT Studies in Higher Education Studies, Garnet Publishing Ltd, Reading, 2011

S. R. Esteras, E. M. Fabré, Professional English in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2007

J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

M. Landa, Privredno – poslovni rečnik. Grafička knjiga, Beograd, 2004.

P. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford, 2009

S. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English in Use: ICT, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

OCENJIVANJE

Ocena = kolokvijum + ispit + aktivnost na predavanjima i vežbama. 

Kolokvijum

40 poena

Aktivnost

10 poena

Ispit

50 poena

UKUPNO

Do 100 poena

KOLOKVIJUM

Testira gradivo obrađeno na časovima vežbi tokom zimskog semestra.

Kolokvijum se polaže elektronski, na Moodle platformi kojoj se pristupa preko sajta e-learn.fon.bg.ac.rs. O parametrima za pristup bićete obavešteni u dogledno vreme.

Kolokvijum je moguće polagati u decembru (u drugoj kolokvijumskoj nedelji zimskog semestra). Ukoliko ne polažete ili ne položite kolokvijum u januaru ili niste zadovoljni ostvarenim brojem poena, možete ponovo polagati u aprilu (u prvoj kolokvijumskoj nedelji letnjeg semestra). Položen kolokvijum važi dok ne položite ispit. Pravo izlaska na kolokvijum imate i u svakom ispitnom roku.

Uslov za izlazak na ispit je prethodno položen kolokvijum (osvojen minimum 21 poen).

Položen kolokvijum može se poništiti samo poništavanjem celog ispita.

 Priznavanje kolokvijuma / ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Engleskog jezika na drugom fakultetu treba da donesu potvrdu o položenom ispitu u terminu konsultacija.

Studenti koji imaju sertifikat CPE (Certificate of Profiency in English) oslobađaju se polaganja kolokvijuma. Kopiju sertifikata i original na uvid potrebno je doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra.

ISPIT

Testira gradivo obrađeno na nastavi u letnjem semestru.

Ispit se može prvi put polagati na kraju letnjeg semestra, u junskom ispitnom roku.

AKTIVNOST

Na predavanjima i vežbama studenti će dobijati zadatke putem kojih se ili testira do tada pređeno gradivo. Zadaci su najčešće u formi testa (u papiru ili onlajn), pisanog zadatka koji se na času radi samostalno, u paru ili u grupi, ili domaćeg zadatka koji je potrebno doneti na čas ili postaviti na MS Teams. Broj aktivnosti nije unapred određen. Maksimalan broj poena koje student može dobiti kroz aktivnosti je 10, odnosno po 5 poena po semestru. Broj poena koje student dobija na aktivnost proporcionalan je broju aktivnosti u kojima je učestvovao i koje je uradio na zadovoljavajući način.

 

 

Ocenjivanje:

Broj poena

Ocena

91 – 100

10

81 – 90

9

71 – 80

8

61 – 70

7

51 – 60

6

<50

5

 

Materijali E2

Napomena: Nastavni materijali za studente koji su slušali predmet u školskoj 2020/21 ili ga slušaju u tekućoj 2021/22 dostupni su preko MS Teams-a. 

 Akademska 2017/2018.

zimski semestar >>>

The Internet

Information systems

Computer programming

Computer Software

 

Akademska 2016/2017.

WWW >>> What is the world wide web

PR >>> PR exercises

 

Akademska 2014/2015.

PR >>> PR vezbe

Marketing and Sales >>> Marketing and Sales

Advertising >>> Advertising

Computer software  >>> Computer Software

 

 STARI PROGRAM

 

Generacija 2013/2014

1. predavanje >>> Education systems

2. predavanje >>> Education Vocabulary

3. predavanje >>> Job Hunting

4. predavanje >>> Topics for Meetings;  MeetingsMeetings vocabulary

5. predavanje >>> Business Letter Writing

6. predavanje >>> Types of Format

7. predavanje >>>  Letters of Complaint and Apology, Thank you letters

8. predavanje >>> Recommendation letter, Motivation letter

9. predavanje >>> Letters of inquiry – samples

 

1. vežbe >>> uvodne vezbe

2. vežbe >>> business correspondence

3. vežbe >>> revision