Opis predmeta E3

 

SEMESTAR: VIII

BROJ ČASOVA: 1+1

ESPB: 4

STATUS PREDMETA: izborni

 

USLOV ZA POHAĐANJE PREDMETA: Poznavanje engleskog jezika minimalno na nivou B2/C1 (upper-intermediate/advanced).

 

CILJ PREDMETA

Predmet je namenjen studentima koji žele dalje da unaprede svoje kompetencije u oblasti akademskog engleskog jezika. Kroz rad na predmetu, studenti će imati priliku da se upoznaju sa konvencijama, tehnikama i strukturama specifičnim za akademski engleski jezik. Tokom kontinuiranog rada i u stalnoj komunikaciji sa predmetnim nastavnicima, studenti će unaprediti svoja znanja i veštine  na engleskom jeziku.

LITERATURA

Swales, John M. &  Feak, Christine B. Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition. Essential Tasks and Skills. Michigan ELT, 2012.

Thaine, C. et al, Cambridge Academic English. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Autentični akademski tekstovi iz oblasti organizacionih nauka na engleskom jeziku.

OCENJIVANJE

A. Formativno ocenjivanje tokom semestra.

B. Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.