Engleski jezik struke 1

Opis predmeta E1

 

SEMESTAR: I i II (nastava se ne izvodi počev od školske 2022/23)

BROJ ČASOVA: 1+1

ESPB: 5

STATUS PREDMETA: alternativni

CILJ PREDMETA

Cilj predmeta Engleski jezik struke 1 jeste da upozna studente sa osnovama stručnog engleskog jezika iz oblasti organizacionih nauka i postavi temelje za dalju sistematsku nadogradnju  njihovih jezičkih kompetencija kroz predmet Engleski jezik struke 2. Na predavanjima i vežbama obrađuju se teme iz oblasti poslovanja, organizacije, menadžmenta i informacionih tehnologija kako bi se studenti upoznali sa osnovama stručne terminologije i ostale relevantne jezičke građe, i kako bi unapredili kako receptivne, tako i produktivne jezičke veštine, a prvenstveno govor, slušanje, čitanje i razumevanje pročitanog stručnog teksta. U nastavi dominira komunikativni pristup. Uporedo sa razvojem kompetencije na stručnom engleskom jeziku u oblasti organizacionih nauka, kod studenata se radi i na obnavljanju i utvrđivanju znanja odabrane i relevantne gramatičke građe, takođe neophodne za postizanje cilja ovog predmeta.

Tokom drugog semestra, na predavanjima i vežbama se radi na razvoju jezičke kompetencije studenata obradom tema kao što su: traženje posla, prijavljivanje na posao, pisanje poslovnih pisama i imejlova različite tematike, vođenje telefonskih razgovora i poslovnih sastanaka. Poseban akcenat je stavljen na komunikativni pristup i razvoj produktivnih jezičkih veština kroz praktične vežbe, diskusije, role-play i raznovrsne pisane zadatke.

LITERATURA

Osnovna literatura:

G. Matić, J. Anđelković, M. Novaković, Organize Your English, FON, Beograd, 2016.

Preporučena literatura:

J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

M. Landa, Privredno – poslovni rečnik. Grafička knjiga, Beograd, 2004.
P. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford, 2009

S. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English in Use: ICT, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

Materijali E1

Napomena: Nastavni materijali za studente koji su slušali predmet u školskoj 2020/21 ili ga slušaju u tekućoj 2021/22 dostupni su preko MS Teams-a. 

Generacija 2016/2017

Basic rules of letter writing >>> Basic rules

How to write a CV >>> CV presentation

 

Generacija 2015/2016

Pisma – opšte >>> Business Letter Writing

Vrste pisama >>> BUSINESS LETTER TYPES_vezbe

 

Generacija 2014/2015

Unit 2 >>> The History and Present of Business

LETNJI SEMESTAR

Primer ispravno popunjenog CV-a >>> CV-Example

Uputstvo za popunjavanje CV-a >>> CV

Meetings >>> Meetings

Business Correspondence >>>

Thank you letter

Business Letters

Types of Format

Vežbe, pisma >>> ENG1 business correspondence

Motivaciono pismo, vežbe >>> Motivation letter practice

Posovna prepiska, sažetak >>> Business Letter Writing summary

 

Generacija 2013/2014.

Unit 1 >>> Globalization

Unit 2 >>> The History and Present of Business

Unit 6 and 7 >>> Computer / Internet

Unit 3 >>> Starting up and growing a Business

Unit 4 >>> Organization

 

OCENJIVANJE

Ocena = kolokvijum + ispit + aktivnost na predavanjima i vežbama. 

Kolokvijum

40 poena

Aktivnost

10 poena

Ispit

50 poena

UKUPNO

Do 100 poena

 

KOLOKVIJUM

Testira gradivo obrađeno na časovima vežbi tokom zimskog semestra (Section 1 knjige Organize Your English i dodatni materijali obrađivani na časovima).

Kolokvijum se polaže elektronski, na Moodle platformi kojoj se pristupa preko sajta e-learn.fon.bg.ac.rs. O parametrima za pristup bićete obavešteni u dogledno vreme.

Kolokvijum je moguće polagati u decembru (u drugoj kolokvijumskoj nedelji zimskog semestra). Ukoliko ne polažete ili ne položite kolokvijum u decembru ili niste zadovoljni ostvarenim brojem poena, možete ponovo polagati u aprilu (u prvoj kolokvijumskoj nedelji letnjeg semestra). Položen kolokvijum važi dok ne položite ispit. Pravo izlaska na kolokvijum imate i u svakom ispitnom roku.

Uslov za izlazak na ispit je prethodno položen kolokvijum (osvojen minimum 21 poen).

Položen kolokvijum može se poništiti samo poništavanjem celog ispita.

Priznavanje kolokvijuma/ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Engleskog jezika na drugom fakultetu treba da donesu potvrdu o položenom ispitu u terminu konsultacija.

Studenti koji imaju neki od zvaničnih sertifikata koji potvrđuju znanje engleskog jezika od nivoa B2 pa naviše (npr. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL), oslobađaju se polaganja kolokvijuma sa poenima navedenim u nastavku.

Kopiju sertifikata i original na uvid potrebno je doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra. Nakon toga više nije moguće osloboditi se polaganja kolokvijuma na ovaj način.

CPE

40 poena

CAE, grade A

40 poena

CAE, grade B

36 poena

CAE, grade C

32 poena

FCE, grade A

32 poena

FCE, grade B

28 poena

FCE, grade C

24 poena

 

ISPIT

Testira gradivo obrađeno na nastavi u letnjem semestru (Section 2 knjige Organize Your English i materijale sa časova).

Ispit se može prvi put polagati na kraju letnjeg semestra, u junskom ispitnom roku.

 

Ocenjivanje:

Broj poena

Ocena

91 – 100

10

81 – 90

9

71 – 80

8

61 – 70

7

51 – 60

6

<50

5