MASTER – ENG@HR

Студијски програм : Менаџмент људских ресурса
Назив предмета: Енглески језик у области људских ресурса
Наставник/наставници: Јелена С. Анђелковић, Maрија Т. Мершник
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Најмање Б2 ниво енглеског језика (по ЗЕРОЈ-у)
Циљ предмета

Циљ предмета је оспособљавање студената за активно коришћење усменог и писаног пословног енглеског језика и развијање знања специфичне терминологије на енглеском језику која припада области људских ресурса и менаџмента људских ресурса у реалним пословним ситуацијама и будућој професионалној каријери.

Исход предмета

Студенти ће развити продуктивне језичке вештине, а посебно вештине усмене и писане комуникације специфичне за стручну и академску област људских ресурса. Обогатиће знање стручне терминологије специфичне за ову област на енглеском језику, оспособити се да критички дискутују и презентују на различите стручне теме, тумаче, пореде, анализирају, оцењују  и сажимају стручне текстове, да активно слушају, бележе и репродукују аутентичне стручне аудио и видео материјале, као и да скицирају и пишу краће извештаје на енглеском језику Стечена знања и вештине студенти ће практично примењивати у реалним пословним ситуацијама при будућем раду у области људских ресурса приликом усмене и писане пословне комуникације и интеракције на енглеском језику.

Садржај предмета

Током предавања и вежби на овом предмету биће обрађене следеће теме:

 • Introduction to English for Human Resources;
 • Job description and person specifications;
 • Recruitment sources and advertising;
 • Selection process;
 • Business letters in HRM;
 • Employee contracts;
 • Holidays and time off work;
 • Disciplinary and grievance procedures;
 • Health, safety and welfare at work;
 • Personnel training and development;
 • Appraisal interviews and reports;
 • Rewards, benefits and remuneration;
 • Equal opportunities and diversity;
 • Industrial relations.
Oсновна литература:

1. Pledger, P. (2007). English for Human Resources. Oxford University Press: Oxford2. Wyatt, R. (2005). Check Your English Vocabulary for Human Resources. Bloomsbury: London3. Презентације са предавања и вежби

Препоручена литература:

 1. J. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Комуникативни приступ и интерактивна настава: кроз дискусије, усмене презентације, употребу аудио и видео материјала, аутентичних стручних и научних текстова различитог типа и тематике, индивидуални, тимски и рад у паровима, менторски рад на изради писаних и других задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена
активност у току предавања   писмени испит  
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и   ……….  
семинар-и      

Mentorstvo

Studenti koji slušaju ovaj predmet mogu da biraju master rad na temu koja povezuje oblast ljudskih resursa sa jezikom struke i poslovnom komunikacijom. Master rad piše se na srpskom jeziku.